different Sony Galaxy Smart dataphone which Casino en ligne Casino en ligne roulette your 20 or 30 and Play online casino games Free casino online tournaments no deposit are experiencing challenges reaching or preserving an erection Online casino com Online casino com problems of Erectile dysfunction getting skilled Online casino sites Online casino spielen are:

2 . Wherewithal to attain a harder erection

1 Jocuri casino online Watch casino online

Een geweldig resultaat

Totale opbrengst / total proceeds € 2400

foto’s en video tentoonstelling Koningshof / photos and video exhibition Koningshof

De kleurrijke expositie van 93 versierde wedstrijd en 17 niet-wedstrijd giletjes van 76 deelneemsters op de Open European Quilt Championships, Koningshof, Veldhoven, 2010 heeft de verwachtingen meer dan overtroffen.
Grote dank gaat uit naar allen die… lees meer
-
A wonderful result
The colourful exhibition of 93 decorated competition and 17 non-competition waistcoats of 76 participants at the Open European Quilt Championships, Koningshof, Veldhoven-NL, has more than exceeded all expectations.
Many thanks are expressed to all those who read more
-
Ein schönes Ergebnis
Die bunte Ausstellung von 93 dekorierten Wettbewerbs und 17 Nicht-Wettbewerbs Westen von 76 Teilnehmerinnen an der Open European Quilt Championships, Koningshof, Veldhoven-NL, hat mehr als alle Erwartungen übertroffen.
Vielen Dank an diejenigen, die... lesen Sie weiter
-
Un résultat magnifique
L’exposition très colorée de 93 gilets décorés pour le concours et 17 hors concours pars 76 participants à l’Open European Quilt Championships, Koningshof, Veldhoven a plus que dépassé toutes les attentes.
Un grand merci est exprimé à tous ceux qui… lisez plus

Wedstrijd 2010 | Comments Off

Je zal die druppel maar zijn!

Winnaars sponsor prijzen /Winners sponsor prices

Tijdens het gala dinner werd Wil door de organisatie van de OEQC geheel onverwacht in de bloemetjes gezet vanwege haar onbaatzuchtige inzet voor Congo. In haar spontane bedankwoordje merkte Wil op dat er vaak wordt gezegd dat haar bijdrage niet meer is dan een druppel op een gloeiende plaat. “Natuurlijk is het dat”, zegt Wil, “maar je zal die druppel maar zijn!”
Lieve Wil, nu is er eens een druppel op jou terecht gekomen! Veel succes voor de toekomst, want nieuwe plannen zijn al weer in de maak.

During the gala dinner the organization of the OEQC completely unexpectedly honoured Wil for her unselfish efforts for Congo. Wil remarked in her spontaneous thank you speech that people often say that her contribution is nothing more than a drop on a hot plate (NB. Dutch saying, meaning ‘a drop in the ocean). “Of course it is”, Wil says, “but suppose that you are that drop!”
Dear Wil, for once a drop fell on you! Good luck for the future, because new plans are already being made.

Wedstrijd 2010, Wil van Schaijk | Comments Off

Prijzen - Awards - Preise - Prix

Alle ingezonden giletjes worden tentoongesteld op de OEQC 2010 - 29 april t/m 2 mei, de Koningshof in Veldhoven. Verkopen kunnen geschieden. De vele sponsorprijzen worden opgestuurd.
All waistcoats are exhibited at the OEQC 2010 - April 29 - May 2 2010, de Koningshof at Veldhoven. Sales kan occur. The many sponsor prices will be send.

PRIJSWINNAARS - PRIZE WINNERS - PREISTRAGERINNEN - LAUREATES

Wedstrijd gilets - Competition waistcoats - foto’s alle ingezonden giletjes / photos all entered waistcoats

Zorgvuldige zoektocht naar prijswinnaars - een verslag van de jurering / a report of the jurying

Totale opbrengst wedstrijd aan het begin van de tentoonstelling: € 1870
Total profits of the competition before the exhibition

.

EEN DROOM VAN EEN QUILT

Dreamworld, © Agnes de Lange-Macdaniel, H125 x W145 cm

Volkomen onverwacht werd de FOLOLO organisatie verrast door een geweldige donatie van Agnes de Lange: een quilt die verkocht mocht worden ten bate van Fololo- Creatief voor Congo. Deze quilt is met veel liefde en enthousiasme aangekocht door Maria de Mey uit Aruba… lees meer…

Completely unexpectedly the FOLOLO organization was surprised by a marvellous donation by Agnes de Lange: a quilt that could be sold for the benefit of Fololo - Creative for Congo. This quilt has been bought with great love and enthusiasm by Maria de Mey from Aruba... read more…

Wedstrijd 2010 | Comments Off

Zorgvuldige zoektocht naar prijswinnaars

Wedstrijd gilets - Competition waistcoats - foto’s alle ingezonden giletjes / photos all entered waistcoats

Totaal voor de wedstrijd/Total for the competition: € 1370

Op 20 april jl. heeft de jurering voor de wedstrijd FOLOLO - versier een kindergilet plaatsgevonden. De juryleden Lilian van StekelenburgBerthi Smith en Rieneke Stroeken (vlnr) hebben zich gebogen over 93 bijzondere, kleurrijke en vooral met veel liefde en plezier versierde kindergilets: lees meer

Op donderdag 29 april wordt de uitslag bekend gemaakt op de website. De prijsuitreiking zal die dag om 14.00 uur plaatsvinden in het bijzijn van sponsors en jury op de OEQC 2010 in Veldhoven. Zangeres Coliël en cadeaushop Indreams kennen ook meerdere prijzen toe.

U bent allen van harte welkom om deze feestelijke gebeurtenis bij te wonen. Prijzen kunnen op deze of een van de andere dagen worden meegenomen door de winnaars.

Het FOLOLO feest voor Congo gaat door: vrijwel alle giletjes zijn door hun groothartige versiersters afgestaan ten bate van het FOLOLO atelier/winkel in Bumba, Noord Congo. Dit is een duurzaam project van Pater Carlos Rommel. Gilets “klein” zijn te koop voor € 20 en gilets “groot” voor € 40. foto’s

Careful search for prize winners

April 20th the jurying for the competition FOLOLO - decorate a children’s waistcoat took place. Jury members Lilian van StekelenburgBerthi Smith and Rieneke Stroeken (from left to right) tackled 93 special, colourful and, most of all, with love and enthusiasm decorated children’s waistcoats: read more

Thursday April 29th at 2 pm the prize winners will be announced in the presence of sponsors and jury at the OEQC 2010 at Veldhoven. Singer Coliël and giftshop Indreams will award several prizes too.

You are all welcome to attend this festive event. Prizes can be taken home on this day or on any of the other days.

The FOLOLO party for Congo goes on: almost all waistcoats are handed over by their big hearted decorators for the benefit of the FOLOLO workshop/shop at Bumba, North Congo. This is a permanent project of Father Carlos Rommel. Waistcoats “small” are for sale for € 20 and “large” for € 40. photos

Wedstrijd 2010 | Comments Off

Kleurrijke inzendingen

Belangrijk! De prijsuitreiking is op donderdag 29 april om 14.00 uur in de Fololo workshop stand in de doorgang naar de eetzaal. U bent van harte welkom!

Er zijn 93 zeer kleurrijk versierde giletjes voor de wedstrijd binnengekomen uit Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en zelfs Israel! Men heeft allerhande technieken gebruikt, zoals hand en machinaal borduren, appliceren, stempelen, ontkleuren en beschilderen. Giletjes zijn omgetoverd tot prachtige originele kledingstukken, soms zelfs met accessoires. Verder zijn er meerdere gedecoreerde giletjes geschonken buiten mededing van de prijzen. Er is één ding duidelijk: alles is met veel liefde en plezier gemaakt en versierd. Wil en Congo zijn heel, heel erg dankbaar en willen u iedereen van harte bedanken voor hun warme gebaar!

Goed nieuws! Dankzij de geweldige hoeveelheid van versierde gilets is er een derde categorie die in aanmerking komt voor prijzen mogelijk. Naast de categorie voor kinderen is er is nu ook een categorie voor ‘kleine’ gilets en ‘grote’ gilets.
Behalve de hoofdprijzen gesponsord door Rijkers Naaimachines, Aurifil en Trapsuutjies worden er ook verschillende kleinere prijzen uitgereikt door Indreams en de zangeres Coliël.

De prijswinnaars kunnen hun prijs tijdens de OEQC afhalen bij de Fololo stand.

Veel dank gaat uit naar onze vrijgevige sponsors.

Bijna alle giletjes zijn te koop, voor 20 of 40 euro. De gehele opbrengst is voor het Fololo naaiatelier in Bumba bestemd.

-

Colourful entries

Important! The award giving will be in the Fololo workshop stand in the passage to the dinner hall on Thursday 29th at 2 pm. It would be marvellous if you could be present.

93 Very colourfully decorated waistcoats were entered for the competition from the Netherlands, Belgium, Germany, France and even Israel! All kinds of techniques were used like hand and machine embroidery, appliqué, stamping, discharging and painting. Waistcoats were magically transformed into beautiful original clothes, sometimes even with accessories. Next to this, several decorated waistcoats were offered apart from the competition. There is one thing clear: everything has been made and decorated with much love and pleasure. Wil and Congo are very, very grateful and would like to thank everybody for their warm gesture!

Good news! Thanks to the enormous amount of decorated gilets there will be a third category for prizes. Next to the children’s category there is one for ‘small’ waistcoats and one for ‘big’ waistcoats.
Except the main prizes sponsored by Rijkers Naaimachines, Aurifil and Trapsuutjies, there will be several smaller prizes awarded by Indreams and the singer Coliël.


The prizewinners can collect their prizes at the Fololo stand during the OEQC.


Many thanks go out to our generous sponsors.

Almost all waistcoats will be for sale for 20 or 40 euros. All proceeds will be for the Fololo workshop in Bumba.

-

Farbige Einsendungen

Wichtig! Die Preisverleihung findet am Donnerstag 29. April um 14.00 Uhr statt in der Werkstatt Fololo im Durchgang zum Speisesaal. Sie sind herzlich willkommen!

Es sind 93 sehr farbig dekorierten Kindergilets eingesendet worden für den Wettbewerb aus den Niederlanden, Belgien, Deutschland, Frankreich und sogar Israel! Es gibt alle Arten von Techniken wie Hand- und Maschinenstickerei, Applikation, Drücken Entfärben und bemalen. Gilets sind in schöne Originalstücke, manchmal mit Zubehör verwandelt worden. Darneben gibt es mehrere dekorierte Gilets die nicht im Wettbewerb mitmachen. Es ist unbedingt klar: alles ist mit Liebe und Freude dekoriert worden. Wil und Kongo sind sehr, sehr dankbar und möchten allen für Ihre warmherzliche Geste danken!

Gute Nachrichten! Durch die enorme Menge dekoriert Gilets gibt es eine dritte Kategorie für Preise. Neben den Kinderkategorie gibt es ist nun eine Kategorie für “kleine” Gilets und eine für “große” Gilets.
Neben den Hauptpreisen sponsort von Rijkers Naaimachines, Aurifil und Trapsuutjies, werden auch verschiedene kleinere Preise verleiht durch Indreams und die Sängerin Coliël.

Die Gewinnerinnen können ihre Preise sammeln in dem Fololo Werkstatt während der OEQC.

Vielen Dank an unsere großzügigen Sponsoren.

Fast alle Gilets sind zu verkaufen für 20 oder 40 euro. Der Gesammtertrag ist für die Fololo Werkstatt in Bumba.

-

Participations colorées

Important ! La remise des prix aura lieu le jeudi 29 avril à 14h00 au stand atelier Fololo en direction de la salle à manger. Nous serions très honorés de votre présence.

Nous avons reçu 93 gilets décorés très colorés pour le concours des Pays-Bas, de Belgique, d’Allemagne, de France et même d’Israël ! Toutes sortes de techniques ont été utilisées telles que de la broderie à la main et à la machine, des techniques d’appliqués, du tamponnage, des procédés de décoloration et de la peinture. Les gilets ont été transformés en de belles pièces originales, parfois même accessoirisées. En outre, plusieurs gilets décorés ont été offerts en marge du concours. Une chose est certaine : tout a été fait et décoré avec amour et joie. Wil et le Congo sont très, très reconnaissants et voudraient vous remercier tous pour votre geste chaleureux !

Par ailleurs, une bonne nouvelle ! Grâce à l’énorme quantité de gilets décorés il  y a une troisième catégorie de prix. En plus de la catégorie ‘enfants’, il y a maintenant une catégorie pour les ”petits” gilets et  une pour les “grands” gilets.


Outre les principaux prix parrainés par Rijkers Naaimachines, Aurifil et Trapsuutjies, d’autres prix seront également offerts par Indreams et la chanteuse Coliël.

Un grand merci à nos généreux sponsors.

Les gagnants peuvent récupérer leurs prix durant les OEQC.

Presque tous les gilets sont à vendre pour 20 ou 40 euros. Tous les profits seront reversés à l’atelier Fololo à Bumba.

Wedstrijd 2010 | Comments Off

Wedstrijd - Competiton - Concours 2010

FOLOLO - wedstrijd - competition - concours


GA DE UITDAGING MET ONS AAN TEN BATE VAN CONGO!!!
LET YOURSELF BE CHALLENGED FOR THE BENEFIT OF CONGO!!!
RELEVEZ LE DEFI AU PROFIT DU CONGO!!!


lees meer… / read more… / lisez plus…

Wedstrijd 2010 | Comments Off

Workshops OEQC krijgen veel belangstelling

30 april - 3 mei 2009 Fololo workshops op de OEQC, Veldhoven
Wil: “We kijken terug op 4 sucessvolle dagen in de Koningshof. Veel indrukken opgedaan, contacten gelegd…” lees meer

April 30 - May 3, 2009 Fololo workshops at the OEQC, Veldhoven
Wil: “We look back on 4 successful days in de Koningshof. We gained a lot of impressions, laid many contacts…” read more

30 avril - 3 mai 2009 Cours Fololo à OEQC, Veldhoven
Wil: “Nous revoyons à 4 journées réussies au Koningshof. Nous avons gagné beaucoup d’impressions, obtenu beaucoup de contacts…” lisez plus

Wedstrijd 2010, Workshops | Comments Off